Haberler

shop.lacoste-tr.com açýldý... Eren Holding occasion'dan sonra Lacoste için de Teta yazýlým ile çalýþmaya karar verdi.
www.occasion.com.tr açýldý... Eren Holding þirketleri bünyesinde yer alan Occasion maðazalarý internet çözümü saðlayýcýsý olarak Teta yazýlýmý tercih etti.
Tekstilde Yenilik Usta Teknoloji ile birlikte geliþtirilen RFTT Radio Frequency Textile Tracking canlý kullanýlmaya baþladý. 14 otel tarafýndan kullanýlan sistemin yýlbaþýndan sonra yaygýnlaþmasý bekleniyor.
Çek koçaný uygulamasý çok tutuldu. Teta yazýlým tarafýndan geliþtirilen çek koçaný uygulamasý gerek müþteri sadakatini artýrmasý bakýmýnda gerekse, sürekli müþterilere saðlanabilen avantajlar sayesinde çok tercih edilecek gibi görünüyor.

Yaz baþýnda Yvesrocher tarafýndan yapýlan 20 sayfalýk koçan uygulamasýndan, sonra yýlsonuna kadar geçerli olacak e-bebek'in 109 sayfalýk koçaný bunun en belirgin örneði...