Elektronik Ticaret Çözümleri

Genel Özellikleri

Ürün Kutusu

Yönetim ve Raporlama Modülü

TetaStore kampanya yönetim modülü size müþterilerinizi ve ürünlerinizi dilediðiniz þekilde gruplamaya, bu gruplara dilediðiniz indirimi veya promosyonu uygulama imkaný saðlýyor. Ayný yapý mailing arayüzünde de kullanýlarak müþterilere yapýlacak duyurularýn da buna paralel olmasý saðlanýyor.

Müþteri Yönetimi

Her firmanýn ihtiyaçlarýna göre belirlenen müþteri özelliklerini kullanarak tüm müþterilerinizin gerek satýþ gerek demografik bilgilerini harmanlayarak ter türlü analizi yapmanýza imkan saðlar.

Müþteri Segmentasyonu

Mevcut müþteri portföyünüzdeki tüm müþterilerden bazýlarýný kiþisel olarak tanýyor; onlarýn ne alacaðýný veya almayacaðýnýz biliyorsunuz. Bunun sistematik hale getirilmesi için sunduðumuz segmentasyon altyapýsý farklý müþterileri çok sayýda özelliklerine baðlý olarak farklý gruplarda toplamanýza imkan vermektedir.

Stok Yönetimi

Stok takibi ve Parti numarasý takibi yapabilir; parti takibini sadece belirli ürünler için aktif diðerleri için pasif olarak tanýmlayabilirsiniz. Miadý dolacak ürünlerin raporlamasýný alabilir; gerekiyorsa, bu ürünlere özel indirimler yaparak, süresi dolmadan ihtiyacý olan müþterilerinizin ucuz fiyata temin etmelerine fýrsat verebilirsiniz.

Ürün Ýþaretleri

Her ürün için tanýmlanabilecek genel özellikler belirleyebilir, bunlara göre ürün arama, kampanya uygulama gibi iþlemler yapabilirsiniz. Örneðin, araç kiralama sitelerinde, araçlarýn özelliklerini gösterek, klimalý / klimasýz, otomatik / Düz Vites, 2/4 Kapý gibi seçenekler bu sayede tanýmlanabilmektedir.

Müþteri - Kampanya - Yönetimi

TetaStore kampanya yönetim modülü size müþterilerinizi ve ürünlerinizi dilediðiniz þekilde gruplamaya, bu gruplara dilediðiniz indirimi veya promosyonu uygulama imkaný saðlýyor. Ayný yapý mailing arayüzünde de kullanýlarak müþterilere yapýlacak duyurularýn da buna paralel olmasý saðlanýyor.

Yönetim ve Raporlama Modülü

Tüm sistem özelliklerini kontrol edebilmenize olanak saðlayan ve çok sayýda raporlama imkanýný saðlayan arayüz günlük kullanýmýnýzda yaný baþýnýzda olacak. Çoklu dil desteði ve Visual Studio .NET ile yeniden yazýmakta olan versiyon yakýnda müþterilerimize sunulacak.

Kiþiselleþtirilmiþ Ürünler

Dilediðiniz ürünler için ürün bazýnda kiþiselleþtirme seçenekleri tanýmlayabilir; her ürün için örneðin üzerine yazýlacak isim veya doðum tarihi gibi bir bilgiyi müþterinin belirlemesine olanak saðlayabilirsiniz.

Haberler

shop.lacoste-tr.com Geliyor... Eren Holding occasion'dan sonra Lacoste için de Teta yazýlým ile çalýþmaya karar verdi.
www.aktivitemvar.com Ýlaç sektörüne yeni bir nefes... Ýlaç sektöründe tanýtým faaliyetlerinin modernizasyonunu amaçlayan firma canlý kullanýma baþladý.
www.occasion.com.tr Açýldý... Eren Holding þirketleri bünyesinde yer alan Occasion maðazalarý internet çözümü saðlayýcýsý olarak Teta yazýlýmý tercih etti.
Çek koçaný uygulamasý çok tutuldu. Teta yazýlým tarafýndan geliþtirilen çek koçaný uygulamasý gerek müþteri sadakatini artýrmasý bakýmýnda gerekse, sürekli müþterilere saðlanabilen avantajlar sayesinde çok tercih edilecek gibi görünüyor.

Yaz baþýnda Yvesrocher tarafýndan yapýlan 20 sayfalýk koçan uygulamasýndan, sonra yýlsonuna kadar geçerli olacak e-bebek'in 109 sayfalýk koçaný bunun en belirgin örneði...