İlaç Sektörü Çözümleri

Ýlaç Takip Sistemi

Ürün Kutusu

Doktor Güncelleme Sistemi

Ürün Kutusu

Ýhale Takip Sistemi

Ürün Kutusu

Promosyon Malzeme Daðýtým Sistemi

Ürün Kutusu

Haberler

Ýlaç Takip Sistemi üretim ortamýnda... Saðlýk bakanlýðý ve ÝEGM tarafýndan belirlenen standardlarda üretim ve deaktivasyon iþlemlerinin bildirimini saðlayan uygulama Boehringer Ingelheim'da canlý kullanýma baþlandý.
Teta - e-Ticaret uygulamasýný seçen Mel's Depot canlý kullanýma baþladý. e-Ticaret konusunda araþtýrmalarýndan sonra Teta'yý seçen Mel's Depot yönetimi, sitenin görsel tasarýmýnýn tamamlanmasýndan sonra canlý kullanýma baþladý.
Çek koçaný uygulamasý çok tutuldu. Teta yazýlým tarafýndan geliþtirilen çek koçaný uygulamasý gerek müþteri sadakatini artýrmasý bakýmýnda gerekse, sürekli müþterilere saðlanabilen avantajlar sayesinde çok tercih edilecek gibi görünüyor.

Yaz baþýnda Yvesrocher tarafýndan yapýlan 20 sayfalýk koçan uygulamasýndan, sonra yýlsonuna kadar geçerli olacak e-bebek'in 109 sayfalýk koçaný bunun en belirgin örneði...