Smart Card Üretim Yönetimi Uygulamasý

Baský Modülü

Ürün Kutusu

Bu bölümde üretim emri oluþturulan sipariþlerin baský istasyonunda yapýlan imalatlarýnýn takibi yapýlýr. baský ünitesinden lot arabalarý ile çýkan kartlar, laminasyon istasyonuna teslim edilir.

Laminasyon Modülü

Ürün Kutusu

Bu bölümde Chip'lerin kartlarýn üzerine yapýþtýrýlmsý iþlemi yapýlýr. Her lot için kullanýlan modül adedi, fire adetleri ayrý ayrý sisteme girilir. Her bir imalat hattýnda kullanýlan modüller ayrý ayrý izlenmektedir. Laminasyondan çýkan lot'lar personalizasyon istasyonuna geçer.

Personaliasyon Modülü

Ürün Kutusu

Bu istasyonda, üretilen kartlarýn personalizasyon iþlemleri yapýlýt. Kartlara verilecek numaralar, CD'lerden alýnarak iþlemi yapan makinalara giriþi yapýlýr. Tamamlanan lot'lar bu iþ ünitesinden lot arabalarý ile çýkan kartlar, kalite kontrol istasyonuna teslim edilir.

Kalite Kontrol Modülü

Ürün Kutusu

Bu istasyonda, üretilen kartlarýn türüne göre örnekleme adetleri belirlenerek kontrol edilir. ayrýca tüm kartlar fiziksel dayanýklýlýk testlerine tabi tutulur. Tamamlanan lot'lar paketleme istasyonuna gönderilir.

Paketleme Modülü

Ürün Kutusu

Bu istasyonda, Üretim emrinde belirlenen paketleme seçeneklerine göre ürünler paketlenir. ÝLgili firmaya teslimine kadar ürünler depoda tutulur. Firmaya teslim edilen kartlar için depodan çýkýþ evraklarý düzenlenir.

Tüm teslimlerde teslimle ilgili ünitelerin sorumlularý lot arabalarýnýn devir iþlemlerini sistemden yaparlar. Lot tarihçesinden hangi lot'un ne zaman kim tarafýndan kime teslim edildiði görülebilir.

Tüm lot arabalarý o lot ile ilgili fireleri kengi içerisindeki atýk kutusunda biriktirir. lot arabasýnýn mamul deposuna giriþinden önce bu atýklar ayrýlýr.

Atýk ürünlerin imha iþlemleri üç imza ile yapýlmaktadýr. bu imzalarýn sisteme girilmesi ile bu hammaddeler depo'dançýkýlmýþ kabul edilir. Imha evraklarý düzenlenerek malzemelerin imha edilmesi saðlanýr.

Smart Card Üretim Yönetim Modüller

A'dan Z'ye üretimin her aþamasýný kontrol edebilmek artýk elinizde.